"ABOLITION 2000"-kampanjenxxx

ERKLÆRING

OM AVSKAFFELSE AV ALLE ATOMVÅPEN

 

For å skape en trygg verden med livsmuligheter for våre barn og barnebarn og alle kommende generasjoner må vi skape en verden fri for atomvåpen og rette opp de miljøskader og menneskelige lidelser som er resultatet av femti år med prøvesprengninger og produksjon av atomvåpen.

Videre må vi erkjenne den ubrytelige sammenknytningen mellom "fredelig" og militær bruk av atomteknologi og at bruk av radioaktive stoffer med lang levetid innebærer en uunngåelig trussel mot fremtidige generasjoner.

Vi må gå over til å basere oss på rene, sikre og fornybare former for energi som ikke har råmaterialer for masseødeleggelsesvåpen som biprodukt og ikke forgifter miljøet for tusener av århundrer.

Den virkelig "uavhendelige" rettighet er ikke atomenergi, men retten til liv, frihet og personlig sikkerhet i en verden fri for atomvåpen.

Vi erkjenner at en verden fri for atomvåpen må skapes trinnvis og med omhu. Vi er overbevist om at det teknologisk lar seg løse. Det eneste reelle hinder er mangelen på politisk vilje, især hos atommaktene. Likesom kjemiske og biologiske våpen er forbudt, må også atomvåpen forbys.

Vi oppfordrer alle stater - især de som har atomvåpen, erklært og de facto - til å ta følgende skritt for full avskaffelse av alle atomvåpen. Videre ber vi innstendig alle stater som har sluttet seg til Ikkespredningsavtalen om å kreve bindende tilsagn fra atommaktene om å gjennomføre følgende tiltak:

1. I 1995 innlede, og innen år 2000 sluttføre, forhandlinger om en traktat om avskaffelse av atomvåpen som påbyr trinnvis fjerning av alle atomvåpen innenfor faste tidsrammer, og med bestemmeler om effektiv verifikasjon og håndheving. *)

2. Umiddelbart avgi en uforbeholden forsikring om ikke bruke eller true med atomvåpen.

3. Snarlig fullføre en avtale om stans i alle atomprøver, med nullterskel og med det erklærte mål å hindre alle stater fra å utvikle nye atomvåpen.

4. Slutte å produsere og utplassere såvel nye som gamle atomvåpensystemer, og starte å trekke tilbake og uskadeliggjøre utplasserte atomvåpensystemer.

5. Forby militær og kommersiell produksjon og reprosessering av alt råstoff for atomvåpen.

6. Alle land må ha internasjonal regnskapsplikt og underlegge seg tilsyn og sikkerhetskontroll for alle radioaktive stoffer som kan brukes til våpenproduksjon og alle kjernefysiske anlegg, samt opprette et offentlig internasjonalt register over alt spaltbart materiale som kan brukes til atomvåpen.

7. Forby forskning, konstruksjon, utvikling og utprøvning av nye våpen i laboratorier, inkludert, men ikke begrenset til ikke-kjernefysiske hydrodydnamiske eksplosjoner og datasimuleringer, stille alle atomvåpenlaboratorier under internasjonal kontroll, og stenge alle prøvefelt.

8. Opprette ytterligere atomvåpenfrie soner, lik de som Raratonga- og Tlatelolco-avtalene etablerte.

9. Erkjenne og offisielt erklære at trusler med eller bruk av atomvåpen er ulovlig, og meddele dette til den internasjonale domstol i Haag.

10. Opprette et internasjonalt energibyrå som skal fremme og støtte utviklingen av bærekraftig og miljømessig forsvarlige energikilder.

11. Etablere mekanismer som sikrer at samfunnsborgere og deres organisasjoner (NGOer) deltar i planlegging og overvåking av arbeidet med å avskaffe atomvåpnene.

Det å avskaffe alle atomvåpen er et mål hele menneskeheten står sammen om.

Målet kan ikke nås under et ikke-spredningsregime som tillater en liten gruppe stater å ha atomvåpen.

Vår felles sikkerhet krever total avskaffelse av atomvåpen.

Vårt mål er varig og betingelsesløs avskaffelse av atomvåpen.

*) Traktaten bør pålegge irreversible nedrustningstiltak, inkludert, men ikke begrenset til følgende: å trekke tilbake og uskadeliggjøre alle utplasserte atomvåpensystemer; demontere og uskadeliggjøre stridshoder; stille stridshoder og spaltbart materiale som kan brukes til atomvåpen under internasjonal kontroll; ødelegge ballistiske raketter og andre leveringsmidler. Traktaten bør også omfatte de tiltak som er angitt ovenfor og som må gjennomføres snarest. Når traktaten er gjennomført vil den erstatte Ikkesprednings-avtalen (NPT).

13 millioner mennesker har underskrevet på Abolition 2000´s appell

(se under)

For mer informasjon, gå til Abolition 2000´s hjemmeside:

http://www.napf.org/abolition2000/index.html

 


ABOLISH NUCLEAR WEAPONS!

Abolition 2000 International Petition

Missiles to Sunflowers: A New Commitment for a New Century

 

We call upon all states, and particularly the nuclear weapons states, to make the following commitments:

1. END THE NUCLEAR THREAT. End the nuclear threat by dealerting all nuclear weapons, withdrawing all nuclear weapons from foreign soil and international waters, separating warheads from delivery vehicles and disabling them, committing to unconditional no first use of nuclear weapons, and ceasing all nuclear weapons tests, including laboratory tests and "subcriticals."

2. SIGN THE TREATY. Sign a Nuclear Weapons Convention by the year 2000, agreeing to the elimination of all nuclear weapons within a timebound framework

3. REALLOCATE RESOURCES. Reallocate resources to ensure a sustainable global future and to redress the environmental devastation and human suffering caused by nuclear weapons production and testing, which have been disproportionately borne by the world's indigenous peoples.

SIGN HERE:

http://www.napf.org/abolition2000/intlpetition.html


 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu