EarthAction 1999:

VERDENSOMSPENNENDE KAMPANJE

FOR OPPRETTELSE AV EN FAST, FRIVILLIG,

"ALLTID BEREDT" FN-STYRKE

 


EarthAction, som også har vært og fortsatt er en pådriver i arbeidet for opprettelsen av en internasjonal krigsforbryterdomstol, startet i mai måned en kampanje for opprettelsen av en stående frivillig FN-styrke som kan gripe inn i konflikter på verdensbasis:

Siden 1945 har fler enn én av FNs generalsekretærer, foruten et antall regjeringer, foreslått å opprette en permanent internasjonal styrke som kan hjelpe til å hindre krig, folkemord og større brudd på menneskerettighetene.

I 1995 ble idéen på ny lagt fram i den Internasjonale Kommisjonen for Globalt Styre (the International Commission on Global Governance), der Sveriges tidl. statsminister Ingvar Carlsson og tidl. generalsekretær for det britiske Samveldet, Sir Shridath Ramphal sitter i styret.

De ber innstendig om at det nå må opprettes en “godt trenet frivillig FNstyrke som er villig til, om nødvendig, å risikere å slåss for å bryte voldsspiraler på et tidlig tidspunkt”.

Hadde en slik styrke vært sendt til Rwanda eller Bosnia på et tidligerestadium, ville mange menneskeliv vært spart, samtidig som flere ansvarlige for folkemordene kunne vært arrestert.

I dag må FN låne styrker fra de nasjonale medlemslandene til sine fredsbevarende oppdrag. Ofte er regjeringene ikke villige til å risikere livene til egne tropper, og intet blir derfor gjort. Og selv når man klarer å samle nok personell til en FN-styrke, tar det normalt mellom fra 3-6 måneder å få troppene satt på bakken. Innen den tid kan hundretusener allerede ha dødd.

Til tross for den uttalte nødvendigheten av en stående frivillig FN-styrke, har foreløbig alle planer blitt blokkert av et eller flere større land som heller vil opprettholde egen militær frihet enn å bidra til å hindre blodbad. Som en følge av deres obstruksjonspolitikk står det internasjonale samfunn maktesløs overfor alle nye aggresjoner og massemord.

De siste tiders hendelser viser at tiden nå kan være moden for nytenking. Nesten 70 FN-land er nå villige til å tilby tropper som kan inngå i et FN-basert “alltid-beredt” system for fredsbevaring.
Østerrike, Kanada, Danmark, Nederland, Norge, Polen og Sverige er faktisk i full gang med å sette opp en slik stående brigade som kan settes inn i fredsbevarende hensikt når partene i en konflikt ber om det.

Dette er positivt, men så lenge FN ene og alene må støtte seg på bare nasjonale styrker, gjenstår et grunnleggende problem:

Nasjonale regjeringer drar seg for å sende egne tropper til fjerne land for å konfrontere, arrestere eller avvæpne de som står bak massemord.

Da FNs generalsekretær ba om tropper for å stanse folkemordet i Rwanda fra land med stående FN-styrker, var det ikke ett eneste land som meldte seg.

Innen FN får en trenet frivillig styrke som er rede til å påta seg dette farefylt arbeidet, vil vi se stadig flere ofre dø.

HVA DU KAN GJØRE:

Vennligst skriv til en eller flere av dine representanter i parlamentet og be dem innstendig be regjeringen om å:

* avsette så mange soldater som mulig til en stående FN-tjeneste bestående av høyt trenete mannskaper som kan være klare på kort varsel; og

* erklære sin støtte til en permanent frivillig FN-styrke, som anbefalt av Kommisjonene for Globalt Styre

Regjeringene vil kun styrke FN dersom velgerne ber om det! Vi ber alle handle nå - før neste folkemord.

 

 

EarthAction

EarthAction er et globalt nettverk for miljø, fred og sosial rettferdighet som består av 1600 sivile grupper og tusenvis av enkeltpersoner, journalister og lovgivere i 144 land som arbeider sammen for en mer retferdig, fredelig og bærekraftig verden.

Flere ganger i året fokuserer vi på en miljø-, freds-, utviklings- eller menneskerettighetssak som angår alle på Jorden.

Vi tar opp hver sak i det øyeblikket en nøkkelavgjørelse kommer opp på globalt eller nasjonalt nivå.

Vi sender hver gang ut aksjonsmateriale til individuelle abonnenter, sivile grupper, parlamentsmedlemmer og journalister. EarthActions partnerorganisasjoner og abonnenter bruker så materialet for å handle i sin del av verden.

Resultatet er simultane aksjoner utført av et stort antall mennesker verden rundt.

For informasjon eller tilslutning, kontakt: EarthAction, 17 The Green Wye, Kent TN25 5AJ, Storbritannia. Tel.: +44 1233 813 796. Fax: 813 795.
E-mail: wye@earthaction.org.uk

Web: http:// www.earthaction.org


Til forsiden / Back to front

e-mail: tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu