FNs MENNESKERETTIGHETSERKLÆRING

 

 

1.

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

2.

Enhver har krav på alle de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring, uten forskjell av noen art, for eksempel på grunn av rase, farge, kjønn, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller annet forhold. Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av den politiske, retttslig eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er ikke-selvstyrende, eller på annen måte har begrenset suverenitet.

3.

Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

4.

Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt.

5.

Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

6.

Ethvert menneske har krav på overalt å bli anerkjent som rettssubjekt.

7.

Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.

8.

Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov.

9.

Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller landsforvisning.

10.

Enhver har krav på, under full likestilling, å få sin sak rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.

11.

1. Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.

2. Ingen må dømmes for en handling eller en unnlatelse som i henhold til nasjonal lov eller folkeretten ikke var straffbar på den tid da den ble begått. Heller ikke skal det kunne idømmes strengere straff enn den som det var hjemmel for på den tid da den straffbare handling ble begått.

12.

Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

13.

1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.

2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.

14.

1. Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse.

2. Denne rett kan ikke påberopes ved rettsforfølgelse som har reellt grunnlag i upolitiske forbrytelser eller handlinger som strider mot de Forente Nasjoners formål og prinsipper.

15.

1. Enhver har rett til et statsborgerskap.

2. Ingen skal vilkårlig berøves sitt statsborgerskap eller nektes retten til å forandre det.

16.

1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngŒelse av ekteskapet, under ekteskapet og ved dets oppl¿sning.

2. Ekteskap mŒ bare inngŒs etter fritt og fullt samtykke av de vordende ektefeller.

3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i samfunnet og har krav pΠsamfunnets og statens beskyttelse.

17.

1. Enhver har rett til Πeie eiendom alene eller sammen med andre.

2. Ingen mŒ vilkŒrlig fratas sin eiendom.

18.

Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og reiligonsfrihet. Denne rett omfatter frihet til Œ skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, Œ gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, ut¿velse, tilbedelse og ritualer.

19.

Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til Œ hevde meninger uten innblanding og til Œ s¿ke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

20.

1. Enhver har rett til fritt Œ delta i fredelige m¿ter og organisasjoner.

2. Ingen mŒ tvinges til Œ tilh¿re en organisasjon.

21.

1. Enhver har rett til Πdelta i sitt lands styre, direkte eller gjennomfritt valgte representanter.

2. Enhver har rett til lik adgang til offentlige tjenester i sitt land.

3. Folkets vilje skal v¾re grunnlaget for offentlig myndighet. Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og lik stemmerett og med hemmelig avstemning eller likeverdig fri stemmemŒte.

22.

Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav pŒ at de ¿konomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnv¾rlige for hans verdighet og den frie utvikling av hans personlighet blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkel stats organisasjon og ressurser.

23.

1. Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold og til beskyttelse mot arbeidsl¿shet.

2. Enhver har rett til Πdanne og ΠgΠinn i fagforeninger for Πbeskytte sine interesser.

24.

Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og regelmessige ferier med l¿nn.

25.

1. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velv¾re, og som omfatter mat, kl¾r, bolig og helseomsorg og n¿dvendige sosiale ytelser og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsl¿shet, sykdom, arbeidsuf¿rhet, enkestand, alderdom eller annen mangel pŒ eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.

2. M¿dre og barn har rett til spesiell omsorg og hjelp. Alle barn skal ha samme sosiale beskyttelse enten de er f¿dt i eller utenfor ekteskap.

26.

1. Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal v¾re gratis, i det minste pŒ det element¾re og grunnleggende trinn. Element¾rundervisning skal v¾re obligatorisk. Alle skal ha adgang til yrkesoppl¾ring, og det skal v¾re lik adgang for alle til h¿yere undervisning pŒ grunnlag av kvalifikasjoner.

2. Undervisningen skal ta sikte pŒ Œ utvikle den menneskelige personlighet og styrke respekten for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Den skal fremme forstŒelse, toleranse og vennskap mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religi¿se grupper og skal st¿tte de Forente Nasjoners arbeid for Œ opprettholde fred.

3. Foreldre har fortrinnsrett til Œ bestemme hva slags undervisning deres barn skal fŒ.

27.

1. Enhver har rett til fritt Œ delta i samfunnets kulturelle liv, til Œ nyte kunst og til Œ fŒ del i den vitenskapelige fremgang og dens goder. 2. Enhver har rett til beskyttelse av de Œndelige og materielle interesser som er et resultat av ethvert vitenskapelig, litter¾rt eller kunstnerisk verk som han har skapt.

28.

Enhver har krav pŒ en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggj¿re de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erkl¾ring.

29.

1. Enhver har plikter overfor samfunnet som alene gj¿r den frie og fulle utvikling av hans personlighet mulig.

2. Under ut¿velsen av sine rettigheter og friheter skal enhver bare v¾re undergitt slike begrensninger som er fastsatt i lov, utelukkende med det formŒl Œ sikre den n¿dvendige anerkjennelse av og respekt for andres rettigheter og friheter og de krav som moralen, den offentlige orden og den alminnelige velferd i et demokratisk samfunn med rette stiller.

3. Disse rettigheter og friheter mŒ ikke i noe tilfelle ut¿ves i strid med de Forente Nasjoners formŒl og prinsipper. 30. Intet i denne erkl¾ring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til Œ ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte pŒ Œ ¿delegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erkl¾ringen.


For mer informasjon om FN, FNs konvensjoner og verdensorganisasjonens ulike underavdelinger og aktiviteter, samt for bestilling av FN-sambandets katalog for 1998-99 med oversikt over FN-sambandets publikasjoner:

KONTAKT: FN-sambandet i Norge, Storgt. 33 A, 0184 Oslo. Tel: 22 20 91 70. Fax: 22 20 81 42 eller en av FN-sambandets regionale kontorer i Troms¿, Trondheim, Bergen, Stavanger eller Kristiansand.

 

Til forsiden / Back to front
tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu