30. juni 2000:

BREV FRA FORSVARSMINISTER BJØRN TORE GODAL TIL NORGES FREDSLAG

VEDRØRENDE BASEPOLITIKK, SKYTEFELT OG REINDRIFT


Jeg viser til brev av 30. mai, der dere uttrykker bekymring over den militære aktiviteten i Nord-Norge. Dere viser blant annet til oppmykingen av de selvpålagte restriksjonene på alliert virksomhet i landet, bruken av skytefelt og forholdet til reindriftsnæringen.

I brevet sier dere at Norges selvpålagte restriksjoner på militær virksomhet i Norge ble fjernet etter avslutningen av den kalde krigen. Dette er feil. De viktigste av våre selvpålagte restriksjoner gjelder fremdeles.

I 1996 ble noen av restriksjonene som en følge av en ny internasjonal situasjon, endret. Blant annet ble det åpnet for at også allierte, ikke bare øvrige land som inngår i Partnerskap for fred-programmet, kan øve og trene i Finnmark. Det blir imidlertid lagt stor vekt på at trenings- og øvelsesvirksomheten ikke med rimelighet kan sies å virke provoserende på våre naboer.

Det er ikke aktuelt med større øvelser i Finnmark.

For øvrig vil jeg opplyse om at denne saken er behandlet i Stortinget i forbindelse med St.prp.nr.1 (1995-96). For en nærmere redegjørelse for tilpasning av de selvpålagte restriksjonene vises det til dette dokumentet.

Basepolitikken er en hovedpilar i våre selvpålagte restriksjoner. Basepolitikken innebærer at vi har pålagt oss selv å ikke stasjonere allierte styrker på permanent basis i landet i fredstid. Midlertidig nærvær i form av øvelser eller besøk som er en del av det løpende forsvarssamarbeidet i Nato, berøres selvfølgelig ikke av denne begrensningen.

Apache-helikoptrene som dere refererer til, inngår som en del av den britiske øvelses- og treningsvirksomheten i Norge.

Fra norsk side er det viktig å legge til rette for alliert tilstedeværelse i Norge. Dette må ses i et annet lys enn som følge av "Nye Nato" som dere antyder.

Troms er heller ikke et øremerket område for øvelser og trening for våre allierte.

Etter den kalde krigen har den allierte øvelsesvirksomheten i Norge vært lavere enn tidligere. Spesielt i det siste har antallet allierte øvelser og treningsvirksomheten her til lands blitt betydelig redusert, noe som bl.a. skyldes stramme øvelsesbudsjetter og stor alliert deltakelse i internasjonale operasjoner.

Når det gjelder det siste spørsmålet dere tar opp, vil jeg si at Forsvaret legger betydelig arbeid i å ivareta hensynet til urbefolkningen når det planlegges for øvelser. Både regjeringen og Stortinget har lagt til grunn at det fortsatt skal være fullt mulig med reindrift i området etter sammenslåingen av feltene. De foreliggende planene om sammenbinding av skytefeltene baserer seg på at reindrift som grunnlag for samisk kultur fortsatt skal være mulig. Jeg mener derfor at det ikke er grunnlag for å si at Norge her kommer i konflikt med det folkerettslige minoritetsvernet. Tvert i mot vil jeg understreke at Norge tar sine internasjonale forpliktelser alvorlig.

Med hilsen

Bjørn Tore Godal

 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu