Oslo 13. juni 2001

Utenriksminister Thorbjørn Jagland
Utenriksdepartementet
PB 8114 Dep, 0032 Oslo

Norge bør støtte israelske fredsorganisasjoner

 


Norges Fredsråd og Norsk Folkehjelp krever økt norsk støtte til israelske organisasjoner som fremmer holdningsendringer og arbeider mot Israels okkupasjonspolitikk.

Norges rolle som tilrettelegger av fredsprosessen i Midtøsten står i dag i veien for en nødvendig politisk kursendring. Det vanskeliggjør kritikken av klare folkerettslige overgrep og står i veien for de prinsippelle holdninger Norge inntar i menneskerettslig sammenheng. Den strategien som har lagt vekt på Norges rolle som tilrettelegger av fredsprosessen mellom partene, var fruktbar så lenge tillit skulle bygges tidlig i prosessen. Etterhvert som Israel har fortsatt sin okkupasjons- og ekspansjonspolitikk, har imidlertid denne tilretteleggerrollen hindret Norge fra å legge det press på israelske myndigheter som har vært påkrevd for å komme videre i fredsprosessen.

I de siste måneders konfrontasjoner har det stått fram talsmenn for ulike organisasjoner på israelsk side som krever at Israel skal respektere internasjonale konvensjoner og avslutte okkupasjonen. De peker også på nødvendigheten av en bred holdningsendring i den israelske befolkningen når det gjelder synet på palestinere og en refleksjon om sin egen rolle som okkupant.

Norges Fredsråd og Norsk Folkehjelp mener at målet med det norske engasjementet må være å støtte krefter som ønsker å endre Israel – ikke gjennom konfrontasjon utenfra, men gjennom politisk og kulturelt arbeid i Israel som er rettet inn mot regimeendring. Disse kreftene, som representerer et "annet Israel", må få økt langsiktig økonomisk og politisk støtte fra Norge slik at de kan bygge opp en sunn opposisjon mot det israelske establishmentet som Norge i dag pleier nær kontakt med. Vi mener at dette vil være et viktig supplement til innsatsen fra norske myndigheter og internasjonale organisasjoner for fredsforhandlinger mellom partene.

Vi krever derfor at den norske regjeringen arbeider aktivt for:

* langsiktig politisk og økonomisk støtte til israelske organisasjoner som arbeider for holdningsendringer og mot okkupasjon og undertrykking;

* et tettere politisk, kulturelt og akademisk samarbeid med krefter i Israel som står for slikt arbeid;

* et større politisk press til støtte for israelske samvittighetsfanger og folk som vegrer seg mot å gjøre militærtjeneste i okkuperte områder;

* en synliggjøring av disse organisasjonens arbeid;

* at Norge forlater sin såkalte "nøytrale posisjon" og tar et utvetydig standpunkt mot krenkingen av grunnleggende menneskerettigheter

Med hilsen

Reiulf Steen Styreleder,

Norsk Folkehjelp Storg. 33, 0184 Oslo

Tlf. 2203 7700 (fax: 2220 0870)

Fredrik S. Heffermehl

Styreleder, Norges Fredsråd, Storg. 11, 0155 Oslo

Tlf. 2301 0300 (fax: 2301 0303)

 

English translation