24. oktober 1999:

Støtt årets TV-aksjon på NRK for

Amnesty International

Tre eksempler: Balkan - Brasil - India

Av Sylo Taraku, Amnesty International i Buskerud

 

 

VEIEN VIDERE PÅ BALKAN

I løpet av hele 90 tallet har verdenssamfunnet stått overfor flere blodige borgerkriger og grove overgrep mot sivile på Balkan. Alle vi vil håpe på at krigen i Kosovo er den siste i denne konfliktfylte delen av Europa.

Amnesty International vil med TV-aksjonspenger arbeide for å forebygge konflikt og overgrep på Balkan.

Amnesty er kanskje den eneste internasjonale organisasjonen som i de siste 10 årene før krigen har arbeidet i Kosovo og gjennom mange rapporter om overgrep prøvd å gjøre verdensamfunnet bevisst om farene ved passiviteten som rådet. Krigen ble et faktum og som så mange ganger før var det de uskyldige sivile som betalte prisen.

Krigshandlingene opphørte i juni, men det er ikke over i Kosovo. Verdenssamfunnet står i dag overfor nye og vanskelige utfordringer. Det foregår jevnlig overgrep fra alle sider. Den serbiske minoriteten og Roma-befolkningen (sigøynere) er spesielt utsatt for hevnaksjoner på grunn av
deres påståtte rolle i brutalitetene under krigen.

En annet utfordring er oppklaringen av alle saker angående "forsvunne" og savnede personer i hele regionen og arbeidet for å få sannheten frem og stille krigsforbrytere til ansvar foran den
internasjonale krigsforbrytertribunalet i Haag.

Hver av disse utfordringene gjør det nødvendig for Amnesty å ha en permanent tilstedeværelse i Kosovo. Amnesty vil åpne et kontor i Pristina og drive et prosjekt kalt "Veien videre på Balkan".
Med dette prosjektet vil Amnestys etterforskere dokumentere overgrepene som har funnet sted under krigen og gjennomføre kampanjer og aksjoner for å stanse nye overgrep og arbeide for at overgriperne blir stilt til ansvar for sine forbrytelser .

I tillegg skal Amnesty overvåke også det internasjonale samfunnets arbeid med å etablere de nødvendige strukturene for utviklingen av et samfunn der menneskerettighetene blir respektert.

Lokale organisasjoner og andre deler av det sivile samfunn har en avgjørende rolle å spille i denne prosessen, og Amnesty skal være rede til å hjelpe lokale NGOer med rettledning og støtte.

Amnestys arbeid har som mål å avdekke, stanse og forebygge overgrep. Vi går ut fra at det er bedre å forebygge overgrep enn å behandle følgende av dem.

Konflikten på Balkan er et synlig bevis på at manglende respekt og kunnskaper om menneskerettighetene kan resultere i en katastrofal tragedie. Idag behandler
verdenssamfunnet følgene av denne tragedien. "Vi kan aldri slå oss til ro før demokrati og menneskerettigheter har slått rot på Balkan og freden er sikret" sa statsminister Kjell Magne Bondevik på toppmøtet om stabilitetspakten i Sarajevo tidligere i år.

Det er en lang vei å gå til demokrati og menneskerettigheter slår virkelig rot på Balkan. Amnesty vil bidra til at veien videre på Balkan går trygt i denne retning.

Støtt derfor årets TV-aksjon "Din innsats -andres frihet".

Vi trenger deg som bøssebærer 24 oktober.


Brasils bakgård / Overgrep i Brasils fengsler

Amnesty International fokuserer på menneskerettighetsbrudd i Brasils fengsler og vil bruke en del av TV-aksjonspenger til forebyggende arbeid.

Amnesty International publiserte i juni 99 rapporten "No one here sleeps safely" som handler om overgrepene og forholdene i Brasils fengsler.

Det rapportereres om et stort omfang av utenomrettslige henrettelser foretatt av militærpoolitiet, og om tortur og mishandling på politistasjoner og i fengsler. I dag er det 170 000 fanger i Brasil som holdes fengslet i over 500
fengsler og på tusenvis av politistasjoner. Tortur er et vanlig bruk middel til å fremtvinge tilståelser, og fangene lever i konstant frykt for overgrep.

Hvert år dør mange fanger etter å ha vært utsatt for tortur og mishandling fra politimenn eller fengselsbetjenter. Forholdene i Brasils fengsler er umenneskelige og nedverdigende.

En fange sa til Amnesty: "Jeg har begått en forbrytelse og jeg skal sone straffen for det. Men ingen fortjener å bli behandlet som et dyr "

Til tross for at brasiliansk lovgivning garanterer fangenes grunnleggende rettigheter blir ikke disse lover, konstitusjonelle rettigheter og administrative retningslinjer respektert i de fleste av fengslene.

For å kunne øke forståelsen og respekten for fangenes grunnleggende rettigheter er det nødvendig at fengslesansatte og politifolk får ordentlig opplæring og undervisning i menneskerettigheter.

Allerede i 89 startet Amnesty International forebyggende arbeid Brasil. Norsk avdeling av Amnesty har drevet menneskerettighetsundervisning i samarbeid med politimyndigheter i delstaten Rio Grande do Sul.

I år dokumenterte Amnerica's Watch at Rio Grande do Sul er den delstaten som har færrest overgrep foretatt av politiet.

Amnesty vil fortsette med dette arbeidet. Opplæring av polititjenestemenn og fengselsbetjenter i Brasil er et av tiltakene som skal finansieres med penger samlet inn gjennom TV-aksjon 99.

18. oktober viste NRK dokumentarfilmen "Brasils bakgård".

 

Alle som ønsker å bidra til å stanse overgrepene kan støtte årets TV-aksjon

"Din innsats -andres frihet".


Stans tortur av barn i India

 

Tusener av indiske barn har fått sin barndom ødelagt av tortur. Dette er ikke noe som hører fortiden til. Det skjer idag. FNs Barnekonvensjon sier i artikkel 37(a) at

«Ingen barn skal utsettes for tortur eller annen

umenneskelig behandling eller straff».

Selv om India ratifiserte denne konvensjonen i 1992, tyder rapporter på at barn regelmessig blir plukket opp av politiet, mishandlet og holdt ulovlig i varetekt.

I august 1997 ble den 14 år gamle Ramesh arrestert mistenkt for et sykkeltyveri. Foreldrene hans dro med en gang til politistasjonen og fikk treffe sønnen sin. Da de møtte han bar han tydelig spor etter å ha blitt banket opp. Senere samme kveld ble guttens døde kropp funnet på jernbaneskinnene utenfor byen.

Det er hårreisende å lese slike historier i Amnestys rapporter. Rameshs historie ligner den til tusener av andre barn i India. Disse barna er fattige og de tar ofte små jobber for å forsørge familien. De er utsatt for vilkårlig fengsling, mishandling og tortur fra politiet. Mange blir fengslet i årevis uten rettergang, på grunnlag av falske anklager eller for mindre forseelser som nasking eller tigging. Barna er ofte analfabeter og er ikke klar over sine rettigheter. De kan ikke forsvare seg, og har heller ikke tilgang på advokater som kan jobbe for å forsvarre deres rettigheter.

24.oktober har alle mulighet til å gjøre en innsats for andres frihet. På denne dagen har Amnesty International NRKs TV-aksjon. Deler av pengene skal gå til Amnestys prosjekter i India som skal dreie seg om beskyttelse av menneskerettighetsaktivister, opplæring i menneske-rettigheter og direkte støtte til arbeidet for menneskerettighetene i landet.

Amnesty International ønsker gjennom diverse aksjoner å spre kunnskap om vilkårlig fengsling og tortur av barn i India og legge press på indiske myndigheter til å øke deres forståelse og respekt for barns grunnlegende rettigheter.

Vi kan ikke reparere livet til dem som allerede er torturert, men vi kan
kanskje bidra til at færre får sin barndom ødelagt i fremtiden.