31. august 2004:

FREDSSKATT

NRK P2 15.11.04 i programmet "Sånn er livet" - hadde et innslag om fredsskatt, hvor Kristin Moxness tok med noen intervjuer fra kommunestyret i Tønsberg. Et krav fra kommunen til Stortinget om å utrede "fritak for økonomisk militærtjeneste" var da like ved å få flertall i Tønsberg. Nedenfor er henvendelsen til kommunestyret - om noen andre skulle føle seg kallet til å gjøre et fremstøt i sin kommune. Dette er blitt mulig ved nye regler om borgerinitiativ.

 

 

31. august 2004:

Tønsberg Kommunestyre
Tønsberg kommune
Postboks 2410
3104 Tønsberg

I begynnelsen av det 20. århundre var 5 prosent av krigsofrene sivile. Nå er over 90 prosent av krigsofrene sivile. (FN-rapporten om barn og krig Impact of armed conflict on children (1996), se http://www.unicef.org/graca/patterns.htm). Det er nødvendig å finne andre måter å håndtere konflikter på enn de militære.

I 1997 ble FN-fondet for forebyggende handling opprettet etter initiativ av bl.a. Gro Harlem Brundtland. FN har også vedtatt at det første tiåret av dette nye årtusen skal være viet "fredskultur og ikke-vold for verdens barn".

I FN-regi har Kofi Annan publisert sin rapport "Å forebygge væpnet konflikt" som et praktisk bidrag til fredelig konflikthåndtering. Denne rapporten diskuteres i løpet av året på konferanser over hele verden - 15 i alt hvorav den første i Dublin i vår.

Den internasjonale fredsfond-bevegelsen (Conscience and Peace Tax International, CPTI) arbeider for å få vedtatt lover som vil gi borgerne rett til å få den prosentandelen av skatten som går til militær virksomhet, overført til et fond for konfliktforebyggende og fredsskapende tiltak. CPTI arbeider i flere land i Europa og i USA og Canada. Organisasjonen har også rådgivende status i FN.

se http://www.cpti.ws/

I Norge ble et privat lovforslag om opprettelse av et fredsfond lagt fram for Stortinget av Hallgeir Langeland 14. juni 2000. Dette ble nedstemt 28. november samme år.

se http://www.stortinget.no/inns/inns-200001-044.html

Ideen blir støttet av Norges Fredsråd, paraplyorganisasjon for 24 fredsorganisasjoner, og av ulike kunstnere, politikere, filosofer, jurister, kirkeledere, forfattere og fredsaktivister. Men vi trenger også støtte fra lokalplanet dersom vi skal få lovforslaget opp på nytt.

Nils Butenschøn, direktør for Institutt for menneskerettigheter, uttalte seg til NRK (Verdibørsen 02. oktober 1999) om lovforslaget. Han mener at dette er viktige prinsipielle etiske verdier som fortjener å bli tatt opp og diskutert i det offentlige rom.

I Re kommunestyre hadde Venstres Gerd-Eva Holtung følgende interpellasjon 07. november 2002:

"Et privat lovforslag om opprettelse av et fredsfond ble lagt frem for Stortinget 14. juni 2000.

Det ble nedstemt 28. november samme år.

FNs menneskerettighetserklæring, artikkel 18 og Den europeiske menneskerettighets-konvensjonen, artikkel 9 gir rett til tros- og
samvittighetsfrihet. Norge har lovfestet retten til å nekte militærtjeneste av samme grunner. Er det på tide å oppdatere militærnekterloven til også å gjelde økonomisk militærnekting? Kan Re kommune påvirke at lovforslaget om opprettelse av et fredsfond kommer opp i Stortinget igjen?"

Ordføreren i Re kommune sendte en henvendelse til Stortingets presidentskap for å få vurdert saken på nytt. Alle politiske partier fikk kopi av henvendelsen.

Kommuneloven fikk i 2003 et nytt kapittel 6A om innbyggerinitiativ, kommunelovens §39A.

Fredsfondutvalget har samlet inn det nødvendige antall underskrifter i Tønsberg i henhold til den nye loven.

Vi ber om at Tønsberg kommunestyre kan støtte gjenopptakelse av vårt lovforslag i Stortinget, slik at saken kan utredes og diskuteres av våre folkevalgte.


Med vennlig hilsen
Vennenes Samfunn, Kvekerne
Fredsfondutvalget


Bjørg Berg / Elizabeth Chapman / Bernt Skarsholt / Unni Skarsholt
(sign.)


 

 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu