I 1992 foretok NMI
en meningsmåling for
bladet Natur & Miljø der 49 prosent av de spurte mente at 1/4 av forsvarsbudsjettet burde brukes til miljøvern i stedet for kjøp av mer våpen.

 

Fra LINK nr. 5/1993:

SKATT FOR FRED
- ikke for krig!

 

"Det er etter min mening helt utrolig at statene år om annet bruker 200 milliarder dollar hvert år på rustninger, mens det er umulig å skaffe tidelen av dette beløp for å hjelpe utviklingsland og forsøke å bygge bro mellom de rike og fattige.

Det er for meg helt ufattelig at velgermassen i de forskjellige stater finner seg i dette, at det ikke gjøres noe mer effektivt for å stanse dette helt fantastiske kappløp.

Jeg vil gå så langt som til å karakterisere dette som kollektiv sinnsykdom."

Edvard Hambro i 1960, dengang president i FNs generalforsamling

 

Siden 1960 har verdens militærutgifter blitt femdoblet - og vi ser daglig konsekvensene av det. I motsetning til i "gamle dager", går "slagmarken" i våre dager helt inn i vanlige folks hus og hjem - og fører til en generell forarmelse av livskvalitet og miljø - for oss alle, uansett om vi lever i land med krig eller fred.

De siste årene har det vært flere organiserte kampanjer for å nekte å betale krigsskatt. Her i Norge er det særlig Vennenes Samfunn Kvekerne som har drevet en meget stillferdig kampanje, der medlemmene via selvangivelsen har ført den delen av skatten som går til det militære opp under "særskilt fradrag", vedlagt et brev der de forklarer hva særfradraget gjelder, at de ikke nekter å betale skatten, men ønsker å betale tilsvarende sum til fred.

I andre land, som ikke har direkteskatt, har grupper satt "krigsskatten" inn på en særskilt konto og forklart skattemyndighetene at pengene vil bli betalt såsnart myndighetene tilsier at de vil bli brukt til fredsarbeid m.v.

Vi har i Norge en lov om militærnekting, og sivil tjeneste som alternativ. Vi er mange som mener at det på samme måte bør være "lovlig" å være krigs-skattenekter, med adgang til å betale samme beløp til fredsarbeid - noe som er høyst påkrevet.

Slik det er i dag, betaler vi som arbeider for fred, krigsskatt, men jobber gratis for fred.

I Danmark ligger nå et lovforslag om rett til å betale skatt til fred i stedet for til krig og krigsforberedelser klar til behandling i Folketinget.

Enkeltpersoner og organisasjoner har nylig startet en underskriftskampanje til støtte for forslaget. De samler også bidrag til en annonse eller flere i de største avisene i landet for å synliggjøre saken.

Vi trykker danskenes erklæring i håp om at idéen kan smitte over til Norge.

Iflg. rykter skal f.eks. ledende politikere innen Kristelig Folkeparti være opptatt av denne siden av fredssaken.

 

Erklæring:

Jeg ønsker at støtte et lovforslag om Fredsskat, dvs. en lov hvorefter jeg bliver i stand til at vælge, om min skatteandel skal gå til militæret eller til fredelige formål

navn .........................................................................................

adresse ......................................................................................

tlf. .....................................

Mit bidrag på kr. ........ indsætter jeg på xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kuponen sendes til:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fra LINK nr. 5/6-1994:

BRUK AV SKATTEPENGER

FREDSSKATTEFOND

Påstand: Hvis alle skulle betale skatt bare til det som passer dem, ville vårt demokratiske system bryte sammen.

Kommentar: Den militære institusjonen i alle samfunn - også i de ikke-demokratiske - er spesiell. Den er opprettet med formål bl.a. å ta liv. Det militære går dermed imot den alment aksepterte normen: "Du skal ikke drepe".

Påstand: Selv om du fører opp "skatt til det militæret" til fradrag på selvangivelsen, vil myndighetene bruke like mye på militæret. Du har ikke greid å endre noe.

Kommentar: Her dreier seg seg om prinsippet, ikke om penger. Betaler jeg uten videre, blir jeg regnet som støttespiller for militærsystemet og bidrar til at ressursmisbruket fortsetter.

Påstand: Som norsk borger har du plikter og rettigheter som er nedfelt i lovverket, også retten til å stemme og være uenig. Dette er lovlige måter å oppnå forandringer på. Du skylder ditt land og dine medborgere å betale også den delen av skatten som går til forsvaret. Forsvaret beskytter også deg!

Kommentar: Et forsvar som baserer seg på våpen og vold og har førstebruk av atomvåpen som sitt prinsipp, gjør meg ikke tryggere. Det står i motsetning til det jeg oppfatter som etisk og moralsk.

Påstand: Hva kan oppnås med et FREDSSKATTEFOND?

Svar: Et slikt fond vil ivareta et økende antall skattebetaleres interesser, Alle skattebetalere vil få anledning til å støtte et slikt fond hvert år når selvangivelsen skrives. Det vil være en lovlig måte å endre ressursbruken på og støtte utviklingen av ikke-voldelige forsvarsformer som etter hvert kan erstatte våpenforsvaret.

Spørsmål: Hva kan så disse pengene brukes til?

Svar: Til forskning omkring ikke-voldelige løsninger av internasjonale konflikter, tiltak for å komme igang med omlegging fra militær produksjon, internasjonal utveksling for å skape tillit og forståelse over landegrensene, global forbedring av miljø, helse, velferd og utdanning og en bredt anlagt holdnings- og informasjonskampanje.

Spørsmål: Vil et slikt lovforslav ha noen sjanse til å bli vedtatt?

Svar: Ja. Det var mange som ikke trodde at slaveriet skulle bli avskaffet eller at vi skulle få lovfestet retten til å nekte å bære våpen.

Våre skattepenger under lupen:

Norges militærbudsjett for 1995 er på 23,57 milliarder kroner,

dvs. kr. 14.731.- i gjennomsnitt for hver av landets 1,6 millioner skattebetalere,

eller: kr. 5.612 for hver innbygger.

Lovforslag fremmet i Stortinget torsdag 15. juni 2000

 

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu
http://www.peacelink.nu