hCa

Helsinki Citizens´ Assembly

stiftet i Prag 1990

 

 

Helsingforsavtalen fra 1975 -, om sikkerhet og samarbeid i Europa - ble et viktig grunnlag for Charta 77 i kampen for menneskerettigheter, ytringsfrihet og sivile og politiske rettigheter. I disse opposisjonelle kretsene i den kalde krigens Tsjekkoslovakia oppsto tanken om å skape en bred dialog mellom uavhengige folkelige bevegelser på begge sider av jernteppet.

Idéen ble utformet i "Prag-appellen" av 1985 og tok konkret form i oktober 1990 da rundt 1000 mennesker fra de fleste land og regioner i Europa og Nord-Amerika møttes i Prag for å tale fritt og åpent om felles behov, ønsker og problemer på tvers av den gamle grensen mellom øst og vest - og stiftet Helsinki Citizens´ Assembly (hCa) for å samarbeide videre om løsningene.

Det nye forum fikk tilslutning fra kirker, fagforeninger, universitet, freds- og miljø-bevegelse, antirasister. kvinneorganisasjoner m.m.m.

De offisielle dokumentene fra KSSE, Konferansen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa (fra 1994 OSSE), ble ansett ssom et godt grunnlag for å videreutvikle europeisk demokrati, mangfold, samarbeid og - ikke minst - fred.

De tre "kurvene" dekker

1) militær avspenning og tillitsskapende tiltak,

2) menneskerettigheter, sivile og politiske rettigheter, demokrati og

3) kulturelt og vitenskapelig samarbeid og utveksling, informasjonsfrihet.

Avtaleverket har tilslutning fra alle europeiske land, USA, Canada og de tidligere Sovjetstatene er et utgangspunkt, men ingen begrensning, for hCa-arbeidet.

Siden 1990 har over 40 nasjonale hCa-komitéer i like mange land i Europa og Nord-Amerika arbeidet og samarbeidet for å fremme og styrke alle sider av det vi tenker på som demokrati i Europa. Disse knyttes sammen av en internasjonal koordineringskomité med hovedkontor i Prag.

Det innkalles til én årlig Generalforsamling, mens de respektive komitéer står fritt til å innkalle til lokale og regionale møter.

Hva hCa gjør:
Arbeidet utføres innen "kommisjoner" hvor tema og fokus avspeiler politisk situasjon og behov til enhver tid.

hCas fredspolitikk
hCa støtter og samarbeider med en rekke ulike grupper som arbeider for å overkomme etnisk uenighet og motarbeide krig. Et av hCa´s viktigste prosjekter på 90-tallet og inn i det nye årtusen har vært Balkan´s Peace and Integration Project. Prosjektet har organisert en rekke rundebordskonferanser med deltakere fra alle ulike etniske grupper i området for derigjennom å bidra til å fremme et sterkere samhold mellom grupper og kommuner og påvirke ulike europeiske institusjoner. hCa verner om flyktninger, minoriteter og etniske gruppers juridiske rettigheter, bidrar med humanitær hjelp og søker samarbeid om reelle løsninger på krisene i de krigsherjede områdene.

hCa i Sarajevo
Midt under krigen, i 1994, åpnet hCa et kontor i Sarajevo. Et av hCa´s viktigste prosjekter var kampanjen "La oss åpne byene i Bosnia", startet på hCa´s regionale møte i Tuzla, Bosnia, november 1995. Kampanjen rettet seg mot de internasjonale myndigheter som hadde forpliktet seg til å gjennomføre intensjonene i FNs etter hvert mange brutte eller uoppfylte resolusjoner.

hCa i Tiblisi, Georgia
Den Trankaukasiske Dialog er et samarbeidsprosjekt mellom hCa og lokale grupper i Georgia, Armenia og Azerbadjan for å løse de mange konfliktene i området, der Tsjetsjenia bare er den siste i rekken. hCa´s kontor i Tiblisi, Georgia sørger for kontaktene med det internasjonale samfunn og tilbyr megling for å løse problemene i området.

hCa og konfliktløsning
hCa driver videre European Civic Centre for Conflict Resolution i Subotica, en multi-etnisk by i Vojvodina, Jugoslavia, som tilbyr ekspertise om konfliktløsning til lokale grupper.

hCa , demokrati og menneskerettigheter
hCa arbeider for demokrati på alle nivåer, lokalt, nasjonalt og internasjonalt og forsøker å fremme økt folkelig deltakelse i Europas institusjoner. Lokale hCa-grupper organiserer prosjekter for vern om menneske- og minoritetsrettigheter i Øst- og Sentral-Europa samt Tyrkia. hCa bidrar videre, via sitt hovedkontor i Prag, til nettverking mellom demokrati-grupper i Øst og Vest.

hCas, økonomi og økologi
hCa understreker enkeltmenneskets rolle i utformingen av en demokratisk økonomi som alternativ til såvel sentral planlegging som de mest ekstreme former for markedsliberalistisk "sjokk-terapi". Stiftelsen for Øst-Vest Utviklingsinitiativ, et samarbeidsprosjekt mellom hCa og Instituttet for Øst-Vest Studier, ble etablert for å støtte utviklingen i Martin, en militæravhengig by i Slovakia. Stiftelsen formidler Øst-Vest informasjon for å fremme innovative tilnærminger til omlegging fra militær til sivil produksjon og bidrar med utvikling av alternative økonomiske modeller.

hCa´s kvinnekommisjon
Etnisk nasjonalisme har ledet til grove angrep på kvinners rettigheter, og i krigsområder, som det tidl. Jugoslavia, til planlagte, kollektive angrep på kvinner. hCa´s kvinnekommisjon støtter kvinnenettverk som arbeider med disse sakene. Kommisjonen har bl.a. et pågående prosjekt om Reproduktive Rettigheter og Helse i Øst- og Sentral-Europa for fremme av en sunn helse- og sosialpolitikk og hjelper og støtter uavhengige kvinnegrupper for retten til selvbestemt abort.

 

 

Til forsiden / Back to front
Epost: tulle.elster@peacelink.nu

http://www.peacelink.nu