30 mai 2000: xxx

NORGES FREDSLAG

Årsmøteresolusjoner

 

 

Til Regjeringen ved Forsvarsminister Bjørn Tore Godal

SKYTEFELT OG REINDRIFTSNÆRING

Under den kalde krigen hadde Norge selvpålagte restriksjoner nord og øst for Lyngen, noe som begrenset militære aktiviteter i Finnmark. Men restriksjonene ble fjernet etter den kalde krigens slutt. Storstilte utbygginger har funnet sted i Troms, uavhengig av forandringene i det internasjonale politiske klima.

Sammenbinding av Mauken og Blåtind skytefelt i Troms truer i dag reindriftsnæringen, lokalbefolkningen og naturen. Situasjonen betyr at reindriftssamenes rettigheter som urfolk og dermed ILO-konvensjonen om urfolk ikke blir respektert.

Forsvaret arbeider med planer om distanseskyting med artilleri fra standplasser i Salangen og Lavangen over bebygde områder og inn i Sætermoen skytefelt. Lokalbefolkningen og ordfører i Salangen går imot planene. All erfaring viser at det ikke er mulig å drive reindrift i områder med utbygging av veier og anlegg, sterk uro av kjøretøyer og skyting med tungt materiell.

Det britiske flyvåpen søker nå om å få bruke Bardufoss flyplass som helårs treningsbase for sine Apache kamphelikoptre. I denne forbindelse uttalte en talsmann for forsvaret: "I Troms har vi høye fjell, dype daler, varierte værforhold og unike skyte- og øvingsfelt for slik aktivitet."

Gjennom 3-4 måneder har utenlandske avdelinger fra ulike NATO-land trenet i Troms. Stasjonering av Apache--helikoptre hele året samsvarer ikke med norsk basepolitikk, som sier nei til utenlandske militærbaser på norsk jord i fredstid.

Øvingsbildet er i dag minst like omfattende som under den kalde krigen. Norges Fredslag er redd for at den økte militære aktiviteten er en følge av Norges deltakelse i "Nye NATO" og spør da om Troms er øremerket som unikt øvingsområde for Nye NATOs virksomhet.

Norges Fredslag er bekymret over utviklingen og ber om klargjøring av hvilke konsekvenser medlemskapet i Nye NATO vil få for norsk basepolitikk og Norges mulighet til å oppfylle konvensjoner og resolusjoner fra ILO og andre FN-organer.

På vegne av Norges Fredslag

Eva Nordland
Leder

Kopi til Fredsorganisasjoner og pressen


Til Aftenposten, Dagsavisen, Vårt Land, Nationen, Klassekampen, Arbeiderpressen, Ny Tid

STOPP POTENSIELLE AGGRESSIVE OG EKSTREME MILJØER

60 år etter nazi-Tysklands overfall og hærtaking av vårt land er det med stor bekymring vi registrerer at nazister og andre ekstremistiske grupperinger igjen marsjerer i europeiske land, jager innvandrere og brenner flyktningeboliger.

Det er dypt opprørende og sjokkerende at fagforeningsfolk i vårt naboland blir drept av nazister og at våre egne fagforeningsrepresentanter som bekjemper rasisme, utsettes for trusler mot sitt liv.

En riktig måte å minnes okkupasjonstida på, er å bekjempe fremmedhat og aggressive og/eller ekstreme miljøer.

Vi vender oss til unge og eldre, og oppfordrer til å være på vakt overfor slike eksisterende og potensielle ekstreme miljøer i vårt land: De må stoppes.

På vegne av Norges Fredslag

Eva Nordland
Leder


NORGES FREDSLAGS ÅRSMØTE 28. MAI 2000 HAR FATTET FØLGENDE VEDTAK:

STØTTE TIL AKSJONEN ’NEI TIL NYE NATO’

Under NATO-toppmøtet i Washington i forbindelse med alliansens 50-årsjubileum 24. april 1999, sluttet Den norske regjering seg til alliansens nye strategi. Det nye ved strategien av 1999 er at NATO for første gang holder døren åpen for at alliansen skal kunne gjennomføre militære operasjoner uten hjemmel fra FNs Sikkerhetsråd.. Dette er et drastisk brudd med tidligere praksis. Det er også et brudd med tradisjonell norsk utenrikspolitikk, som siden den andre verdenskrigen har hatt som ett av sine hovedmål å støtte FN.

Den nye strategien innebærer at NATO har gått over fra å være en forsvarsallianse til å omfatte militæraksjoner uten at noe land i alliansen er angrepet militært. NATOs nye strategiske konsept betyr dermed at Natolandene i gitte situasjoner kan starte en krig. § 62 kan til og med brukes som begrunnelse for å starte en atomkrig "om nødvendig".

Norges Fredslag ønsker å støtte aksjonen NEI TIL NYE NATO og dens formål å styrke FN som redskap til å løse konflikter og hindre krigshandlinger i verden.

Konklusjon: Norges Fredslag slutter seg til aksjonen NEI TIL NYE NATO.

Kr. 500 bevilges til formålet.

For Norges Fredslag

Eva Nordland
leder


UTTALELSE FRA ÅRSMØTET I NORGES FREDSLAG 28.MAI 2000:

RETTFERDIG FORDELING OG FOLKELIG INNFLYTELSE I HANDELSSPØRSMÅL

Verdens handelsorganisasjon (WTO) har som formål å øke den økonomiske veksten i verden ved å liberalisere verdenshandelen gjennom fri konkurranse, uten hensyn til de enkelte lands økonomiske situasjon. Som redskap for de store transnasjonale selskapene bidrar WTO til å øke og befeste forskjellene mellom rike og fattige i verden En pengesterk maktelite erklærer nasjonalstaten, og dermed demokratiet, for død.

Gjennom bl.a. tilknytning til Nettverk Mot Markedsmakt gir Norges Fredslag sin uforbeholdne støtte til alle de som demonstrerte mot WTO i Seattle og i flere rike industrilands hovedsteder i november 1999. Med sin aksjon fikk de rettet verdens oppmerksomhet på de lukkede rom i Seattle hvor USA og EU sammen med Japan bestemte dagsorden og Forhandlingsrunden måtte avbrytes på grunn av den sterke kritikken og den store internasjonale opposisjonen.

Skal WTO videreføres, ser vi følgende forutsetninger for fremtidige forhandlinger:

1. Handel er ikke et mål i seg selv, men ett av mange virkemidler for å skape en bærekraftig utvikling og velferd for verdens folk.

2. Handelsavtaler kan i fremtiden ikke forhandles frem etter gammel WTO-modell, men må foregå i åpne fora hvor alle nasjoner får plass ved forhandlingsbordet, med like rettigheter.

3. Handelsavtaler må ivareta nasjonenes rett til å føre en selvstendig politikk på viktige områder som

- omsorgssektor,

- helse,

- utdanning,

- investeringsregler,

- faglige rettigheter,

- offentlige innkjøp

- landbruk,

- miljøreguleringer.

4. Handelsavtaler må sikre at u-landene selv råder over sine nasjonale ressurser.

5. TVISTER under WTOs myndighet. I dag er det slik at et fattig land ikke har råd til å gå til sak mot en mektig konsern for å kjempe for å beholde en nasjonal verdi/ressurs. Dette må rettes opp.

Dagens praksis utgjør en alvorlig trusel mot freden.

For Norges Fredslag

Eva Nordland
leder

NORGES FREDSLAG
Eikstubben 6 b, 1359 Eiksmarka
Tlf. 67140329, faks 67146717
e-post: bettnico@online.no